Language Assistance

ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call (715) 635-2111.

 

ATENCIÓN: Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al ( 715) 635-2111.

 

LUS CEEV: Cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (715) 635-2111.

 

ACHTUNG: Stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: ( 715) 635-2111.

 

ATTENTION: Des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le ( 715) 635-2111.

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (715) 635-2111.

 

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German/Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: (715) 635-2111.

 

UWAGA: Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (715) 635-2111.

 

ध्यान दें: यदि आप हि ंदी बोलते हैं तो आपके लि ए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (715) 635-2111.

KUJDES: Për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në ( 715) 635-2111.

 

( 715) 635-2111 حوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم.

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (715) 635-2111.

 

PAUNAWA: Maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (715) 635-2111.

 

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (715) 635-2111.

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (715) 635-2111. 번으로 전화해 주십시오.

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (715) 635-2111.